ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o - ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ - ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ

Ερωτήσεις - Ασκήσεις - Προβλήματα στο ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ


Ερωτήσεις κλειστού τύπου

1. Η χημική ανάλυση έδειξε ότι το πετρέλαιο αποτελείται:
α. μόνο από υδρογονάνθρακες
β. μόνο από υγρούς υδρογονάνθρακες
γ. από υδρογονάνθρακες, αλλά και μικρές ποσότητες άλλων ενώσεων
δ. μόνο από κορεσμένους υδρογονάνθρακες.

2. Υπολογίζεται ότι το πετρέλαιο σχηματίστηκε πριν από μερικές:
α. χιλιάδες χρόνια
β. εκατοντάδες χιλιάδων χρόνια
γ. δεκάδες δισεκατομύρια χρόνια
δ. εκατοντάδες εκατομύρια χρόνια.

3. Οι υδρογονάνθρακες που περιέχονται στο πετρέλαιο είναι:
α. υγροί και στερεοί
β. υγροί και αέριοι
γ. μόνο υγροί
δ. υγροί, στερεοί και αέριοι.

4. Το πλαγκτόν είναι ύλη:
α. πλούσια σε θαλάσσιους μικροοργανισμούς
β. που αποτελείται από στερεούς υδρογονάνθρακες
γ. με μεγάλη περιεκτικότητα σε πετρέλαιο
δ. που αποβάλλεται από τους ζωϊκούς και τους φυτικούς οργανισμούς.

5. Η βασική λειτουργία ενός διυλιστηρίου πετρελαίου είναι:
α. να εξάγει με γεωτρήσεις το αργό πετρέλαιο
β. να παράγει βενζίνη
γ. να διαχωρίζει το αργό πετρέλαιο σε απλούστερα σώματα
δ. να παράγει τα πετροχημικά προϊόντα.

6. Τα πετροχημικά είναι:
α. χημικές ενώσεις που περιέχονται στο πετρέλαιο
β. χημικές ενώσεις που προέρχονται από τα πετρώματα
γ. προϊόντα που παράγονται συνθετικά με πρώτες ύλες που προέρχονται κυρίως από το πετρέλαιο
δ. οι πρώτες ύλες από τις οποίες σχηματίσθηκε το πετρέλαιο.
7. Κατά την αναμόρφωση της βενζίνης:
α. μετατρέπονται οι άκυκλοι υδρογονάνθρακες σε κυκλικούς
β. μετατρέπονται οι ακόρεστοι υδρογονάνθρακες σε κορεσμένους
γ. μετατρέπονται ορισμένοι υδρογονάνθρακες σε ισομερείς τους με περισ-σότερες διακλαδώσεις.
δ. αυξάνεται σημαντικά η ποσότητα της βενζίνης.

8. Από τη νάφθα παράγονται κυρίως:
α. το φωτιστικό πετρέλαιο και το πετρέλαιο θέρμανσης
β. η άσφαλτος και στεγανοποιητικά υλικά
γ. η ναφθαλίνη και άλλοι αρωματικοί υδρογονάνθρακες
δ. βενζίνη και πρώτες ύλες της πετροχημικής βιομηχανίας.

9. Η βενζίνη είναι μίγμα:
α. υδρογόνου και άνθρακα
β. υγρών οξυγονούχων καυσίμων
γ. υδρογονανθράκων
δ. ισομερών οκτανίων.

10. Το μεθάνιο είναι:
α. υγρό, άχρωμο, δύσοσμο, αδιάλυτο στο νερό
β. αέριο, άχρωμο, άοσμο, λίγο διαλυτό στο νερό και ελαφρότερο από τον αέρα
γ. πτητικό υγρό, με οσμή βενζίνης, αδιάλυτο στο νερό
δ. αέριο δύσοσμο που υγροποιείται πολύ εύκολα, αναφλέξιμο, διαλυτό στο νερό.

11. Τα προϊόντα ατελούς καύσης του μεθανίου με οξυγόνο μπορεί να είναι:
α. μονοξείδιο του άνθρακα, υδρογόνο και υδρατμοί
β. υδρατμοί και οξυγόνο
γ. διοξείδιο του άνθρακα και υδρατμοί
δ. μονοξείδιο του άνθρακα, άνθρακας και υδρατμοί.

12. Τα προϊόντα της συνθέρμανσης του αιθανικού νάτριου με NaOH, είναι:
α. μεθάνιο και ανθρακικό νάτριο
β. αιθάνιο και ανθρακικό νάτριο
γ. αιθάνιο και διοξείδιο του άνθρακα
δ. μείγμα υδρογονανθράκων και ανθρακικό νάτριο.

13. Το φυσικό αέριο είναι:
α. καύσιμο μείγμα αερίων υδρογονανθράκων που βρίσκεται σε φυσικές κοιλότητες στο εσωτερικό της Γης.
β. μείγμα CH4 και CO2 που ελευθερώνεται από ρωγμές του εδάφους
γ. τα αέρια προϊόντα που παράγονται κατά τη διύλιση του πετρελαίου
δ. το αέριο που σχηματίζεται στα ανθρακορυχεία.

14. Στα πετροχημικά προϊόντα δεν ανήκουν:
α. τα πλαστικά και τα απορυπαντικά
β. τα εντομοκτόνα
γ. τα λίπη και οι πρωτεΐνες
δ. τα λιπάσματα.

15. Το βιοαέριο αποτελείται από:
α. CH4 και CO2
β. CH4 και CO
γ. αέριους υδρογονάνθρακες
δ. αέριους υδρογονάνθρακες και CO.

16. Για το βιοαέριο γνωρίζουμε ότι:
α. είναι το αέριο παραπροϊόν της χημικής βιομηχανίας
β. είναι το αέριο προϊόν του βιολογικού καθαρισμού των λυμάτων
γ. προκύπτει από τη σήψη ουσιών που παράγονται από ζωικούς και φυτι-κούς οργανισμούς.
δ. χρησιμοποιείται στις βιομηχανίες σαν καύσιμο.

17. Το υγραέριο αποτελείται κυρίως από:
α. προπάνιο και βουτάνιο
β. βουτάνιο και πεντάνιο
γ. αιθάνιο, προπάνιο και πεντάνιο
δ. υδρογονάνθρακες με δύο έως πέντε άτομα άνθρακα.

18. Από τα καύσιμα: υγραέριο, μεθανόλη, αιθανόλη και λιγνίτης, είναι υγρά στις συνήθεις συνθήκες:
α. το υγραέριο, η μεθανόλη και η αιθανόλη
β. η μεθανόλη και η αιθανόλη
γ. και τα τέσσερα
δ. το υγραέριο και η αιθανόλη.
19. Κατά την καύση οποιουδήποτε καυσίμου έχουμε πάντοτε:
α. παραγωγή θερμότητας, φωτός και υδρατμών
β. μετατροπή της θερμικής ενέργειας σε χημική
γ. μετατροπή της χημικής ενέργειας σε θερμική
δ. παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα και υδρατμών.

20. Τα οξείδια του αζώτου που περιέχονται στα καυσαέρια των αυτοκινήτων:
α. προέρχονται από την καύση των αζωτούχων ενώσεων της βενζίνης
β. προέρχονται από την αντίδραση μεταξύ του Ν2 και του Ο2 του αέρα
γ. ήταν διαλυμένα στη βενζίνη και ελευθερώθηκαν κατά την καύση
δ. έχουν προέλευση που εξαρτάται από το είδος και την ποιότητα της βενζίνης.

21. Κατά τις αντιδράσεις οξείδωσης που πραγματοποιούνται στον καταλυτικό μετατροπέα του αυτοκινήτου:
α. καίγονται πλήρως οι υδρογονάνθρακες και το CO, προς CO2 και Η2Ο
β. οξειδώνονται το CO και το ΝΟ προς CO2 και ΝΟ2 αντίστοιχα
γ. μετατρέπονται τα οξείδια του αζώτου σε άζωτο
δ. αντιδρά ένα μέρος του αζώτου και του οξυγόνου του αέρα προς οξείδια του αζώτου.

22. Αν ένα μείγμα μεθανίου, αιθενίου, προπενίου και προπανίου διαβιβασθεί σε περίσσεια διαλύματος Br2 σε CCl4, τότε τα αέρια που εξέρχονται από το διάλυμα αυτό είναι:
α. μεθάνιο και προπάνιο
β. αιθένιο και προπένιο
γ. μεθάνιο
δ. μεθάνιο, αιθένιο, προπάνιο και προπένιο.

23. O πιο αποτελεσματικός τρόπος για την αντιμετώπιση του φαινομένου του θερμοκηπίου είναι:
α. να περιορισθεί η χρήση των υδροφθορανθράκων
β. να αυξηθεί η συγκέντρωση του CO2 στην ατμόσφαιρα
γ. να μειωθεί η συγκέντρωση του CO2 στην ατμόσφαιρα
δ. να εμπλουτίσουμε την ατμόσφαιρα με όζον.

24. Κατά την προσθήκη υδροβρωμίου σε προπένιο προκύπτει κυρίως:
α. 1-βρωμο προπάνιο γ. 1,1-διβρωμο προπάνιο
β. 2-βρωμο προπάνιο δ. 1,2-διβρωμο προπάνιο.

25. Κατά την επίδραση νατρίου σε 2-χλωροπροπάνιο παράγεται η οργανική ένωση:
α. προπάνιο γ. εξάνιο
β. 2,μεθυλοπεντάνιο δ. 2,3 διμεθυλοβουτάνιο.

26. Με προσθήκη περίσσειας υδροχλωρίου στο ακετυλένιο προκύπτει η ένωση:
α. 1,2-διχλωροαιθάνιο γ. χλωροαιθάνιο
β. 1,2-διχλωροαιθένιο δ. 1,1-διχλωροαιθάνιο.

27. Τα αέρια που συντελούν στη δημιουργία του φαινομένου του θερμοκηπίου είναι:
α. CO2, O3, CH4, ClFCs γ. CO2, H2O, CH4, ClFCS.
β. NOX, CO, O3, CF2Cl2 δ. NO2, CO, CO2, CF2Cl2.

28. Οι ενώσεις που κύρια ευθύνονται για την τρύπα του όζοντος είναι οι:
α. υδρογονάνθρακες γ. υδροφθοράνθρακες
β. χλωροφθοράνθρακες δ. ακόρεστοι υδρογονάνθρακες.

29. Με σκοπό να κλείσει η τρύπα του όζοντος, γίνεται σταδιακή αντικατάσταση των χλωροφθορανθράκων με:
α. φθοροχλωράνθρακες β. χλωράνθρακες
γ. υδρογονάνθρακες δ. υδροφθοράνθρακες


Ερωτήσεις ανοικτού τύπου

1. Ποια είναι η χημική σύσταση του πετρελαίου;
2. Να αναφέρετε τα ονόματα πέντε πετροχημικών προϊόντων.
3. Τι επιδιώκουμε με την αναμόρφωση της βενζίνης;
4. Ποια είναι η μέγιστη ποσότητα βενζίνης που μπορεί να προκύψει από την κλασματική απόσταξη 100 L αργού πετρελαίου;
5. Τι ονομάζεται νάφθα και πού χρησιμοποιείται;
6. Να αναφέρετε τα ονόματα πέντε υδρογονανθράκων που αποτελούν βάση για την παραγωγή των πετροχημικών προϊόντων.
7. Ποιες οργανικές ενώσεις ονομάζονται αλκάνια και ποιος είναι ο γενικός τους τύπος; Να γράψετε τους μοριακούς τύπους ενός αερίου και ενός υγρού αλκανίου και να τα ονομάσετε.
8. Γράψτε το συντακτικό τύπο του 2-μεθυλοβουτάνιου και όλα τα συντακτικά του ισομερή. Σε ποια ομόλογη σειρά ανήκουν αυτοί οι υδρογονάνθρακες;
9. Γράψτε τις χημικές εξισώσεις των αντιδράσεων πλήρους καύσης: α) του οκτανίου και β) της αιθανόλης.
10. Τι ονομάζουμε θερμαντική αξία ή θερμογόνο «δύναμη» ενός καυσίμου;
11. Τι ονομάζεται περιβαλλοντικός ρύπος; Αναφέρατε τρεις ουσίες που ανήκουν σ’ αυτούς.
12. Ποιες χημικές ουσίες ονομάζονται καταλύτες;
13. Ποιος είναι ο ρόλος των ενώσεων του μολύβδου (CΗ3)4Pb και (CH3CH2)4Pb, που προστίθενται στις συμβατικές βενζίνες;
14. Γράψτε τη χημική εξίσωση της αντίδρασης στην οποία στηρίζεται η ανίχνευση του διπλού δεσμού;
15. α) Με ποιο τρόπο αυξάνεται το ποσοστό της βενζίνης που παράγεται από το πετρέλαιο;
β) Τι είναι η αναμόρφωση της βενζίνης και για ποιο λόγο γίνεται;
16. Να περιγράψετε τις διαδικασίες που ακολουθούμε για να παρασκευάσουμε από νάφθα: α) κατώτερους υδρογονάνθρακες, β) βενζόλιο.
17. Πώς παράγεται το βιοαέριο, ποια είναι η χημική του σύσταση και πού χρησιμοποιείται;
18. Εξετάστε για το βιοαέριο αν:
α) προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
β) η χρησιμοποίησή του ρυπαίνει το περιβάλλον
γ) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες μιας αστικής περιοχής.
19. Να γραφούν οι χημικές εξισώσεις των αντιδράσεων τέλειας καύσης καθενός από τα καύσιμα: άνθρακας, αιθανόλη, μεθάνιο, υδρογόνο, βουτάνιο.
20. Ποια είναι τα συστατικά των καυσαερίων που ανάγονται στον καταλυτικό μετατροπέα των αυτοκινήτων; Να γράψετε τις σχετικές χημικές εξισώσεις των αντιδράσεων αναγωγής, αναφέροντας και τον απαιτούμενο καταλύτη.
21. Να γράψετε τις χημικές εξισώσεις των αντιδράσεων οξείδωσης των ρυπογόνων καυσαερίων, οι οποίες πραγματοποιούνται στον καταλυτικό μετατροπέα των αυτοκινήτων.
22. Τα καυσαέρια που μπαίνουν στον καταλυτικό μετατροπέα ενός αυτοκινήτου αποτελούνται από: διοξείδιο του άνθρακα, άζωτο, άκαυστους υδρογονάνθρακες, υδρατμούς, μονοξείδιο του άνθρακα και οξείδια του αζώτου. Ποια από τα καυσαέρια μετασχηματίζονται στον καταλύτη; Να γράψετε τις σχετικές χημικές εξισώσεις των αντιδράσεων που πραγματοποιούνται.
23. Εξηγήστε γιατί:
α) Τα καταλυτικά αυτοκίνητα χρησιμοποιούν απαραίτητα αμόλυβδη βενζίνη.
β) Η αμόλυβδη βενζίνη περιέχει βενζόλιο και παράγωγά του.
γ) Μετά τη χρήση των καταλυτικών αυτοκινήτων μειώθηκε η περιεκτικό-τητα των καυσαερίων σε μονοξείδιο του άνθρακα.
24. Ποιες ενώσεις ονομάζονται αλκένια; Να γραφεί ο μοριακός τύπος του τρίτου μέλους της ομόλογης σειράς των αλκενίων και όλα τα συντακτικά ισομερή που αντιστοιχούν σ’ αυτόν.
25. Ποιους ρύπους ονομάζουμε πρωτογενείς και ποιούς δευτερογενείς; Αναφέρατε παραδείγματα πρωτογενών ρύπων.
26. Ποια μέτρα πρέπει να ληφθούν, κατά τη γνώμη σας, για να αντιμετωπισθούν οι αρνητικές συνέπειες του φαινομένου του θερμοκηπίου.
27. Το CO, τo SO2, το όζον, οι υδρογονάνθρακες, το ΝΟ2 είναι ως γνωστό ορισμένοι από τους κυριότερους ατμοσφαιρικούς ρύπους και προέρχονται από τη χρήση των ορυκτών καυσίμων. Να κατατάξετε τους ρύπους αυτούς σε πρωτογενείς και δευτερογενείς και να εξηγήσετε το σχηματισμό ενός πρωτογενούς και ενός δευτερογενούς ρύπου, αναγράφοντας και τις σχετικές χημικές εξισώσεις.
28. Εξηγήστε το σχηματισμό του όζοντος ως δευτερογενούς ρύπου. Να γράψετε τις σχετικές χημικές εξισώσεις.
29. Για ποιους λόγους το φωτοχημικό νέφος είναι εντονότερο το καλοκαίρι;
30. Ποια αέρια της ατμόσφαιρας ονομάζονται «αέρια του θερμοκηπίου» και ποιος είναι ο ρόλος τους στη δημιουργία του ομόλογου φαινομένου;
31. Πώς δημιουργούνται οι ρίζες Cl· και ποιος είναι ο ρόλος τους στη δημιουργία της τρύπας του όζοντος; Να γράψετε τις σχετικές χημικές εξισώσεις.
32. Πού χρησιμοποιούνται οι χλωροφθοράνθρακες και ποιες είναι οι αρνητικές συνέπειες από τη χρήση αυτών των ενώσεων;
33. Γιατί κρίνεται απαραίτητη η απόσυρση των χλωροφθορανθράκων και ποιες ενώσεις προτείνονται για την αντικατάστασή τους;


 

Σταυρόλεξα

 Όταν οι παρακάτω σύνδεσμοι ανοίξουν στο box.com πρέπει να κάνετε download για να ανοίξει το πρόγραμμα μέσω του προγράμματος περιήγησης.

ΚΕΦ 1: Εισαγωγή - Μακρομόρια - Αμινοξέα - Πρωτεΐνες

ΚΕΦ 1: Νουκλεϊνικά οξέα 

ΚΕΦ 1: Υδατάνθρακες - Λιπίδια 

quiz γνώσεων - Βιολογία Β΄ λυκείου

Όταν οι παρακάτω σύνδεσμοι ανοίξουν στο box.com πρέπει να κάνετε download για να ανοίξει το πρόγραμμα μέσω του προγράμματος περιήγησης.

κεφάλαιο1! Εισαγωγή - Μακρομόρια - Αμινοξέα - Πρωτεϊνες

κεφάλαιο 1! Νουκλεϊνικά οξέα

κεφαλαιο 1! Υδατάνθρακες - Λιπίδια  

 ΚΕΦ 1: Εισαγωγή - Μακρομόρια - Αμινοξέα - Πρωτεΐνες

1. Στο φλοιό της Γης απαντώνται 92 χημικά στοιχεία, από τα οποία
a) είναι όλα απαραίτητα για την ύπαρξη της ζωής στη Γη.
b) μόνο τέσσερα (άνθαρακας, υδρογόνο, οξυγόνο και άζωτο) βρίσκονται στους ζωντανούς οργανισμούς.
c) δεν είναι απαραίτητα όλα για την ύπαρξη της ζωής και μόνο τέσσερα από αυτά βρίσκονται στους οργανισμούς σε ποσοστό 96% κ.β.
d) είναι όλα απαραίτητα για την ύπαρξη της ζωής αλλά σε μεγάλο ποσοστό βρίσκονται στους οργανισμούς μόνο ο άνθρακας και το άζωτο.
e) τα 27 δεν είναι απαραίτητα  για την ύπαρξη της ζωής.

2. Τα χημικά μόρια που βρίσκονται στους ζωντανούς οργανισμούς πρέπει να
a) διακρίνονται από σταθερότητα και ποικιλομορφία.
b) αποτελούνται από πολλά χημικά στοιχεία.
c) αποτελούνται μόνο από  άνθαρακα, υδρογόνο, οξυγόνο και άζωτο.
d) αποτελούνται από όλα τα χημικά στοιχεία που βρίσκονται στον στερεό φλοιό της Γης.
e) μην είναι σταθερά, ώστε να συμμετέχουν εύκολα στις βιοχημικές αντιδράσεις.

3. Στα βιομόρια των οργανισμών εμφανίζονται κυρίως
a) ομοιοπολικοί δεσμοί, οι οποίοι είναι πολύ σταθεροί δεσμοί.
b) ομοιοπολικοί δεσμοί, οι οποίοι είναι πολύ ασταθείς δεσμοί.
c) ετεροπολικοί δεσμοί, οι οποίοι είναι πολύ σταθεροί δεσμοί.
d) ετεροπολικοί δεσμοί που είναι σταθεροί και  ομοιοπολικοί δεσμοί οι οποίοι είναι πολύ ασταθείς δεσμοί.
e) δεσμοί υδρογόνου, οι οποίοι είναι πολύ σταθερότεροι από τους ομοιοπολικούς δεσμούς.

4. Τα ιχνοστοιχεία:
a) αποτελούν το 4% κ.β. των οργανισμών.
b) είναι ο άνθαρακας, το υδρογόνο, το οξυγόνο και το άζωτο.
c) αν και βρίσκονται σε μικρό ποσοστό, είναι απαραίτητα για σημαντικές λειτουργίες των οργανισμών.
d) βρίσκονται σε όλα τα βιομόρια των οργανισμών.
e) σωστά είναι τα A και D.

5. Στις χημικές ενώσεις, που αποτελούν τα κύτταρα, περιέχονται
a) δέκα χημικά στοιχεία.
b) ενενήντα δύο χημικά στοιχεία.
c) είκοσι επτά χημικά στοιχεία.
d) το σύνολο των στοιχείων που υπάρχουν στη φύση.
e) μόνο άνθαρακας, υδρογόνο, οξυγόνο και άζωτο

6. Τα μόρια του CO2 και του H2O ανήκουν
a) στα πρόδρομα μόρια.
b) στα δομικά συστατικά των βιομορίων.
c) στα ενδιάμεσα συστατικά.
d) στα ιχοστοιχεία.
e) σε καμία από τις παραπάνω κατηγορίες.

7. Τα οξέα, οι βάσεις και τα άλατα, παρά το ότι βρίσκονται σε μικρή συγκέντρωση μέσα στο κύτταρο, έχουν μοναδική σημασία για τη ζωή. Αυτό οφείλεται στο ότι:
a) διατηρούν σταθερό το ρΗ στο εσωτερικό του κυττάρου.
b) βοηθούν να γίνονται σωστά οι διάφορες κυτταρικές λειτουργίες.
c) αποδίδουν χρήσιμη ενέργεια για την λειτουργία του κυττάρου.
d) σωστά είναι τα A και C.
e) σωστά είναι τα A και B.

8. Οι οµοιοπολικοί δεσµοί είναι
a) δεσµοί που εξασφαλίζουν σταθερότητα στο κύτταρο.
b) δεσµοί ασθενείς που προσφέρουν εύκολα ενέργεια.
c) δεσµοί αναγκαίοι για τη διατήρηση του pH του κυττάρου.
d) δεσµοί που προσφέρουν αστάθεια στο κύτταρο.
e) δεσµοί που με τον σχηματισμό τους προσφέρουν στο κύτταρο το απαραίτητο νερό.

9. Περίπου το 80% των συστατικών των κυττάρων είναι:
a) άνθρακας.
b) άνθρακας και άζωτο.
c) διοξείδιο του άνθρακα.
d) νερό.
e) σωστά είναι τα α και δ.

10. Οι περισσότερες από τις χημικές ουσίες που υπάρχουν στο εσωτερικό του κυττάρου είναι
a) αδιάλυτες στο νερό.
b) ευδιάλυτες στο νερό.
c) ιχνοστοιχεία.
d) μικρού μοριακού βάρους.
e) πρόδρομες ενώσεις.

11. Η διάσπαση των μακρομορίων στα μονομερή τους γίνεται με την προσθήκη νερού και ονομάζεται
a) Υδρόλυση.
b) Ενυδάτωση.
c) Διάσπαση.
d) Αποσύνθεση.
e) Μετουσίωση.

12. Οι δεσμοί υδρογόνου, οι δυνάμεις Van der Waals και οι υδρόφοβοι δεσμοί
a) είναι οι ποιο διαδεδομένοι στη φύση λόγω της σταθερότητάς τους.
b) είναι ασθενείς ετεροπολικοί δεσμοί.
c) είναι ισχυροί ομοιοπολικοί δεσμοί.
d) είναι υπεύθυνοι για την συνένωση των μονομερών για την δημιουργία μακρομορίων.
e) δεν συμμετέχουν στη συνένωση των μονομερών, παίζουν όμως σημαντικό ρόλο στην τελική διαμόρφωση των μακρομορίων.

13. Μετουσίωση είναι το φαινόµενο κατά το οποίο
a) συνδέονται δύο αµινοξέα για τον σχηµατισµό µιας πρωτεΐνης.
b) µία πρωτεΐνη χάνει τη λειτουργικότητά της.
c) επιτυγχάνεται η διαµόρφωση της τεταρτοταγούς δοµής της πρωτεΐνης.
d) γίνεται η αφαίρεση ενός µορίου νερού από τη σύνδεση δύο αµινοξέων.
e) αυξάνει η λειτουργικότητα μιας πρωτεΐνης.

14. Η αλλαγή που συµβαίνει σε µια πρωτεΐνη, όταν µετουσιώνεται, σχετίζεται µε
a) τους δεσµούς υδρογόνου στο µόριο της.
b) τη λειτουργικότητά της.
c) το σχήµα της και τη λειτουργικότητά της.
d) το σχήµα της, τη λειτουργικότητά της και τη διαµόρφωση του µορίου της.
e) τίποτα από τα παραπάνω.

15. Ο δεσμός που συνδέει δύο επαναλαμβανόμενα αμινοξέα σε μια πολυπεπτιδική αλυσίδα είναι:
a) Ο δεσμός υδρογόνου.
b) Ο φωσφοδιεστερικός δεσμός.
c) Ο γλυκοζιτικός δεσμός.
d) Ο πεπτιδικός.
e) Ο ετεροπολικός δεσμός.

16. Η µετουσιωµένη πρωτεΐνη
a) δεν έχει φυσιολογικό σχήµα.
b) δεν περιέχει υδρογονικούς δεσµούς.
c) δεν είναι λειτουργική.
d) έχει όλα τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στα α, β, γ.
e) δεν έχει το χαρακτηριστικό που αναφέρεται στα β, γ.

17. Στους ζωντανούς οργανισμούς υπάρχουν:
a) μόνο πρωτεϊνικά αμινοξέα.
b) και πρωτεϊνικά και μη- πρωτεϊνικά αμινοξέα.
c) μόνο πρωτεϊνικά αμινοξέα και όλα έχουν την ίδια πλευρική ομάδα.
d) και πρωτεϊνικά και μη- πρωτεϊνικά αμινοξέα, από τα οποία τα μη- πρωτεϊνικά έχουν όλα την ίδια πλευρική ομάδα.
e) και πρωτεϊνικά και μη- πρωτεϊνικά αμινοξέα, από τα οποία τα πρωτεϊνικά έχουν όλα την ίδια πλευρική ομάδα.

18. Σε κάθε αμινοξύ περιέχονται τα χημικά στοιχεία
a) C, H και Ν.
b) C, H, O και N.
c) C, H, N, O, P και S.
d) όλα όσα περιέχουν οι οργανικές ενώσεις.
e) C, H, O και N και ιχνοστοιχεία.

19. Ο χημικός δεσμός ο οποίος δημιουργείται κατά την αντίδραση δύο μορίων αμινοξέος ονομάζεται ……………….……………….. , ενώ το προϊόν αυτής της αντίδρασης ονομάζεται ……………………….. .
a) πεπτιδικός - πολυπεπτίδιο
b) πεπτιδικός - διπεπτίδιο
c) ομοιοπολικός - πολυπεπτίδιο
d) ομοιοπολικός - πρωτεΐνη
e) δεσμός υδρογόνου - μακρομόριο

20. Στο μόριο κάθε διπεπτιδίου περιέχονται δύο πεπτιδικοί δεσμοί.
a) Σωστό.
b) Λάθος.

21. Σε κάθε αμινοξύ περιέχονται τα χημικά στοιχεία C, H και Ν.
a) Σωστό.
b) Λάθος.

22. Από την αντίδραση δύο διαφορετικών αμινοξέων μπορεί να προκύψουν δύο διαφορετικά διπεπτίδια.
a) Σωστό.
b) Λάθος.

23. Ο χημικός δεσμός ο οποίος δημιουργείται κατά την αντίδραση δύο μορίων αμινοξέος ονομάζεται πεπτιδικός.
a) Σωστό.
b) Λάθος.

24. Τα αμινοξέα είναι τα μονομερή δομικά συστατικά των πρωτεϊνών.
a) Σωστό.
b) Λάθος.

25. Κατά την πλήρη υδρόλυση ενός τριπεπτιδίου προκύπτουν
a) τρία διαφορετικά αμινοξέα.
b) τουλάχιστον τρία διαφορετικά αμινοξέα.
c) το πολύ τρία διαφορετικά αμινοξέα.
d) ένα διπεπτίδιο και ένα αμινοξύ.
e) τίποτα από τα παραπάνω.

26. Ο μέγιστος αριθμός των χημικών στοιχείων που περιέχονται σε κάθε αμινοξύ είναι:
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5

27. Η πρωτοταγής δομή μιας πρωτεΐνης καθορίζεται από
a) το είδος των αμινοξέων που απαρτίζουν την πρωτεΐνη.
b) το είδος και την ποσότητα των αμινοξέων που απαρτίζουν την πρωτεΐνη.
c) το είδος και την αλληλουχία των αμινοξέων που απαρτίζουν την πρωτεΐνη.
d) τα προϊόντα υδρόλυσης της πρωτεΐνης.
e) τον αριθμό των πεπτιδικών δεσμών της πρωτεΐνης.

28. Δίνονται τα τετραπεπτίδια: (Ι) Gly-Gly-Ser-Ser (II) Ser-Ser-Gly-Gly (III) Gly-Ser-Ser-Gly και (IV) Ser-Gly-Gly-Ser.
a) Όλα τα τετραπεπτίδια έχουν την ίδια πρωτοταγή δομή.
b) Τα τετραπεπτίδια (Ι) και (ΙΙ) έχουν την ίδια πρωτοταγή δομή.
c) Τα τετραπεπτίδια (ΙΙΙ) και (ΙV) έχουν την ίδια πρωτοταγή δομή.
d) Τα τετραπεπτίδια (Ι) και (ΙV) έχουν την ίδια πρωτοταγή δομή.
e) Όλα τα τετραπεπτίδια έχουν διαφορετικές πρωτοταγείς δομές.

29. Στη διαμόρφωση των αναδιπλώσεων της δευτεροταγούς δομής μιας πρωτεΐνης συμβάλλουν
a) η α-έλικα και η β-πτυχωτή επιφάνεια.
b) οι δεσμοί υδρογόνου και οι ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις.
c) η τριτοταγής και η τεταρτοταγής δομή.
d) οι δισουλφιδικοί δεσμοί και οι δυνάμεις Van der Waals.
e) οι ομοιοπολικοί πεπτιδικοί δεσμοί.

30. Με τον όρο τριτοταγής δομή μιας πρωτεΐνης εννοούμε
a) τη δομή που προκύπτει από τη συνένωση δύο ή περισσοτέρων πρωτεϊνών για το σχηματισμό πρωτεϊνικού συμπλόκου.
b) την αναδίπλωση της πρωτεϊνικής αλυσίδας που συμβαίνει στις πρωτεΐνες οι οποίες δεν έχουν δευτεροταγή δομή.
c) την αναδίπλωση της  ήδη αναδιπλωμένης λόγω της δευτεροταγούς δομής πρωτεϊνικής αλυσίδας σε διάφορα σημεία.
d) το συνδυασμό πρωτοταγούς και δευτεροταγούς δομής.
e) τίποτα από τα παραπάνω.

31. Από το συνδυασμό των τεσσάρων επιπέδων της δομής μιας πρωτεΐνης αυτή αποκτά τελικά ένα σχήμα στο χώρο που μπορεί να είναι
a) ευθύ ή αναδιπλωμένο.
b) ελικοειδές ή πτυχωτό.
c) σφαιρικό ή ινώδες.
d) κυκλικό ή σφαιρικό.
e) σφαιρικό ή  ελικοειδές.

32. Σε ποιες από τις παρακάτω δομές συμβάλλουν μεταξύ των άλλων και δεσμοί υδρογόνου;
a) Στην πρωτοταγή και δευτεροταγή.
b) Στη δευτεροταγή και τριτοταγή.
c) Στην πρωτοταγή και τριτοταγή.
d) Στην πρωτοταγή και τεταρτοταγή.
e) Σε όλες τις δομές των πρωτεϊνών.

33. Δύο πρωτεΐνες παρουσιάζουν την ίδια πρωτοταγή δομή όταν
a) αποτελούνται από τον ίδιο αριθμό αμινοξέων.
b) αποτελούνται από το ίδιο είδος αμινοξέων.
c) τα ποσοστά περιεκτικότητας σε κάθε αμινοξύ είναι τα ίδια και στις δύο πρωτεΐνες.
d) παρουσιάζουν την ίδια αλληλουχία αμινοξέων.
e) αναδιπλώνονται με τον ίδιο τρόπο.

34. Στη διαμόρφωση των αναδιπλώσεων της δευτεροταγούς δομής μιας πρωτεΐνης συμβάλλουν
a) πεπτιδικοί δεσμοί.
b) δεσμοί υδρογόνου.
c) δυνάμεις Van der Waals.
d) ομοιοπολικοί δισουλφιδικοί δεσμοί.
e) όλοι οι παραπάνω δεσμοί.

35. Η δομή α-έλικα αναφέρεται στην
a) πρωτοταγή δομή των πρωτεϊνών.
b) δευτεροταγή δομή των πρωτεϊνών.
c) τεταρτοταγή δομή των πρωτεϊνών.
d) υδρόλυση των πρωτεϊνών.
e) μετουσίωση των πρωτεϊνών.

36. Οι δεσμοί υδρογόνου δεν είναι υπεύθυνοι για τη σταθεροποίηση της
a) πρωτοταγούς δομής των πρωτεϊνών.
b) δευτεροταγούς δομής των πρωτεϊνών.
c) τριτοταγούς δομής των πρωτεϊνών.
d) τεταρτοταγούς δομής των πρωτεϊνών.
e) όλων των παραπάνω δομών των πρωτεϊνών

37. Οι δεσμοί υδρογόνου σταθεροποιούν τη δευτεροταγή δομή των πρωτεϊνών όταν αυτή έχει απόκτήσει τη δομή
a) α-έλικας.
b) β-πτυχωτή.
c) και της α-έλικας και τη β-πτυχωτή.
d) σφαιρικής πρωτεΐνης.
e) σωστά είναι τα α και δ.

38. Η τριτοταγής δομή των πρωτεϊνών προκύπτει από
a) μη-κανονικά επαναλαμβανόμενες αναδιπλώσεις ή πτυχώσεις της πολυπεπτιδικής αλυσίδας.
b) από κανονικά επαναλαμβανόμενες αναδιπλώσεις ή πτυχώσεις της πολυπεπτιδικής αλυσίδας.
c) ην συμπύκνωση των αμινοξέων που αποτελούν την πολυπεπτιδική αλυσίδα.
d) την δημιουργία πεπτιδικών δεσμών  μεταξύ των πλευρικών ομάδων των αμινοξέων.
e) μετουσίωση της τεταρτοταγούς δομής.

39. Ποιά δομή της πρωτεΐνης παραμένει οποσδήποτε αναλλοίωτη κατά τη μετουσίωση;
a) Η πρωτοταγής δομή
b) Η δευτεροταγής δομή.
c) Η τριτοταγής δομή.
d) Η τεταρτοταγής δομή
e) Η πεμπτοταγής δομή.

40. Γιατί είναι σημαντικός ο ρόλος των πλευρικών ομάδων των αμινοξέων;
a) Καθορίζουν την πρωτοταγή δομή των πρωτεΐνών.
b) Καθορίζουν την πρωτοταγή και δευτεροταγή δομή των πρωτεΐνών.
c) Καθορίζουν την τριτοταγή δομή των πρωτεΐνών.
d) Καθορίζουν την τριτοταγή και τεταρτοταγή δομή των πρωτεΐνών.
e) Καθορίζουν όλες τις δομές των πρωτεΐνών.

41. Η δομή α-έλικα αναφέρεται:
a) στην δευτεροταγή δομή των πρωτεϊνών.
b) στην τριτοταγή δομή των πρωτεϊνών.
c) στην δευτεροταγή και τεταρτοταγή δομή των πρωτεϊνών.
d) τα A και B είναι σωστά.
e) τα B και C είναι σωστά.

42. Οι δισουλφιδικές γέφυρες είναι  ομοιοπολικοί δεσμοί μεταξύ
a) ενός ατόμου θείου και δύο ατόμων οξυγόνου (-O-S-O-) και συμμετέχουν στην σταθεροποίηση της  τριτοταγούς δομής των πρωτεϊνών.
b) δύο ατόμων θείου (-S-S-) και συμμετέχουν στην σταθεροποίηση όλων των δομών των πρωτεϊνών, ενώ ο αριθμός τους σε μια πρωτεΐνη αναφέρεται στην πρωτοταγή δομή.
c) δύο ατόμων θείου (-S-S-) και συμμετέχουν στην σταθεροποίηση της πρωτοταγούς δομής των πρωτεϊνών.
d) δύο ατόμων θείου (-S-S-) και συμμετέχουν στην σταθεροποίηση της τριτοταγούς δομής των πρωτεϊνών, ενώ ο αριθμός τους σε μια πρωτεΐνη αναφέρεται στην πρωτοταγή δομή.
e) μεταξύ C-N και σταθεροποιούν την πρωτοταγή δομή των πρωτεϊνών.

43. Μετουσίωση ονομάζεται:
a) η καταστροφή των ανώτερων δομών των πρωτεϊνών με την επίδραση διαφόρων παραγόντων όπως θερμότητας, ακραίων τιμών pH κ.α. οπότε η πρωτεΐνη χάνει τον βιολογικό της ρόλο.
b) η καταστροφή των ανώτερων δομών των πρωτεϊνών με την βοήθεια ενζύμων του κυττάρου με σκοπό την ρύθμιση της ταχύτητας των ενζυμικών αντιδράσεων.
c) η αντιστρεπτή  καταστροφή της πρωτοταγούς δομής  των πρωτεϊνών με την επίδραση αλκοόλης για να μελετήσουμε την σύσταση τους.
d) η υδρόλυση μιας πρωτεΐνης προς τα αμινοξέα από τα οποία έχει σχηματιστεί.

44. Ποιος τύπος χημικού δεσμού εμπλέκεται στη διατήρηση της πρωτοταγούς, της δευτεροταγούς και τριτοταγούς δομής του πρωτεϊνικού μορίου; Επιλέξτε τη σωστή σειρά.
a) δισουλφιδικοί - ομοιοπολικοί - πεπτιδικοί
b) ομοιοπολικοί - δισουλφιδικοί - υδρογόνου
c) πεπτιδικοί - υδρογόνου - δισουλφιδικοί
d) πεπτιδικοί - υδρογόνου - πεπτιδικοί
e) υδρογόνου - πεπτιδικοί - δισουλφιδικοί

45. Το κολλαγόνο, που αποτελείται από τρεις όμοιες πολυπεπτιδικές αλυσίδες, είναι έτοιμο να εκδηλώσει τη βιολογική του δράση μόλις πάρει:
a) την πρωτοταγή του δομή.
b) τη δευτεροταγή του δομή.
c) την τριτοταγή του δομή.
d) την τεταρτοταγή του δομή.
e) οποιαδήποτε από τις παραπάνω δομές.

46. Η λειτουργία των περισσότερων πρωτεϊνών εξαρτάται κυρίως από:
a) το είδος και την αλληλουχία των αμινοξέων.
b) τη δευτεροταγή δομή.
c) τη διαθεσιμότητα μορίων αμύλου.
d) την αυξημένη παρουσία του αμινοξέος λυσίνη στην πρωτεΐνη.
e) όλα τα παραπάνω.

47. Τα νουκλεοτίδια είναι τα μονομερή των πρωτεϊνών.
a) Σωστό.
b) Λάθος.

48. Οι πρωτεϊνες διακρίνονται  σε DNA και RNA.
a) Σωστό.
b) Λάθος.

49. Τα μόρια που προκύπτουν από την υδρόλυση ενός διπεπτιδίου είναι:
a) Δύο απλά σάκχαρα.
b) Δύο αμινοξέα.
c) Ένα αμινοξύ και ένα νουκλεοτίδιο
d) Ένα σάκχαρο και ένα αμινοξύ.
e) Δύο απλές πρωτεΐνες.

50. Μόρια ενός ολιγοπεπτιδίου 5 αμινοξέων διασπώνται σε μικρότερα τμήματα τα οποία έχουν την ακόλουθη σύσταση:
HOOC – his – gly – ser – NH2,
HOOC – ala – his – NH2 και
HOOC – ala – ala – NH2.
Προσδιορίστε την αρχική αλληλουχία του ολιγοπεπτιδίου.
a) NH2 – his – gly – ser – ala – ala – COOH
b) NH2 – ala – ala – his – gly – ser – COOH
c) NH2 – his – ala – ala – gly – ser – COOH
d) NH2 – ser – gly – his – ala – ala – COOH
e) NH2 – his – ala – ser – gly – ala – COOH----------απαντήσεις----------

1. (c)
2. (a)
3. (a)
4. (c)
5. (c)
6. (a)
7. (e)
8. (a)
9. (d)
10. (b)
11. (a)
12. (e)
13. (b)
14. (d)
15. (d)
16. (d)
17. (b)
18. (b)
19. (b)
20. (b)
21. (a)
22. (a)
23. (a)
24. (a)
25. (c)
26. (e)
27. (c)
28. (e)
29. (b)
30. (c)
31. (c)
32. (b)
33. (d)
34. (b)
35. (b)
36. (b)
37. (c)
38. (a)
39. (a)
40. (d)
41. (a)
42. (d)
43. (a)
44. (c)
45. (d)
46. (a)
47. (b)
48. (b)
49. (b)
50. (d)


ΚΕΦ 1: Νουκλεϊνικά οξέα

1. Τα νουκλεοτίδια του DNA προέρχονται από τη σύνδεση
a) µιας δεσοξυριβόζης, ενός φωσφορικού οξέος και µιας οργανικής αζωτούχου βάσης.
b) µιας σακχαρόζης, ενός φωσφορικού οξέος και µιας οργανικής αζωτούχου βάσης.
c) µιας δεσοξυριβόζης, ενός φωσφορικού οξέος και µιας ουρακίλης.
d) του ATP, ενός φωσφορικού οξέος και µιας οργανικής αζωτούχου βάσης.
e) µονοµερών που συνδέονται µε δεσµούς υδρογόνου.

2. Το αγγελιοφόρο RNA
a) περιέχει στο µόριο του θυμίνη.
b) περιέχει στο µόριο του δεσοξυριβόζη.
c) περιέχει δύο κλώνους νουκλεοτιδίων.
d) µεταφέρει τη γενετική πληροφορία από το DNA στα ριβοσώµατα.
e) είναι πάντα μονόκλωνο και κυκλικό.

3. Το DNA διαφέρει από το RNA,  διότι το DNA:
a) εντοπίζεται σε όλα τα κυτταρικά οργανίδια.
b) τα νουκλεοτίδια του περιέχουν τον υδατάνθρακα µαλτόζη.
c) αποτελείται από δύο κλώνους νουκλεοτιδίων.
d) µετακινείται ελεύθερα από τον πυρήνα προς το κυτταρόπλασµα.
e) µετακινείται ελεύθερα από τον πυρήνα προς τα ριβοσώματα.

4. Στο DNA δεν υπάρχει
a) η αδενίνη.
b) γουανίνη.
c) η ουρακίλη.
d) η αδενίνη και η ουρακίλη.
e) η κυτοσίνη.

5. Το µόριο του DNA
a) µεταφέρει τις γενετικές πληροφορίες.
b) συνδέεται µε τις πρωτεΐνες.
c) είναι ίδιο σε όλους τους οργανισµούς.
d) είναι διαφορετικό από γενεά σε γενεά.
e) βρίσκεται στο κυτταρόπλασμα του κυττάρου.

6. Το RNA αποτελείται από:
a) πεπτίδια, που συνδέονται μεταξύ τους με πεπτιδικό δεσμό.
b) αμινοξέα, που συνδέονται μεταξύ τους με πεπτιδικό δεσμό.
c) νουκλεοτίδια, που συνδέονται με φωσφοδιεστερικό δεσμό.
d) διαφορετικά μόρια πεντοζών, που συνδέονται με αζωτούχες βάσεις.
e) πολλά μόρια αζωτούχων βάσεων ενωμένα μεταξύ τους με δεσμούς υδρογόνου.

7. Το DNA διαφέρει από το RNA διότι
a) εντοπίζεται μόνο στον πυρήνα των ευκαρυωτικών κυττάρων.
b) τα νουκλεοτίδια του περιέχουν τον υδατάνθρακα µαλτόζη.
c) αποτελείται από δύο κλώνους νουκλεοτιδίων.
d) µετακινείται ελεύθερα από τον πυρήνα προς το κυτταρόπλασµα.
e) περιέχει ισχυρότερους φωσφοδιεστερικούς δεσμούς.

8.  Ένα τμήμα αλυσίδας δίκλωνου  DNA είναι:
                   - ΑΑΤ GAT TTT  –
                             - ΤΤΑ CTA AAA  –
Οι φωσφοδιεστερικοί δεσμοί που περιέχονται στο παραπάνω τμήμα DNA είναι:
a) 9
b) 16
c) 19
d) 18
e) 20

9. Πόσα διαφορετικά νουκλεοτίδια συμμετέχουν στη δομή των νουκλεϊνικών οξέων;
a) 2
b) 5
c) 8
d) 9
e) 10

10. Τα νουκλεϊνικά οξέα:
a) είναι μακρομόρια που έχουν δομικό ρόλο στα κύτταρα και ταυτόχρονα συμμετέχουν στην μετάφραση του γενετικού υλικού.
b) είναι μικρά πρόδρομα βιομόρια απαραίτητα στον πολλαπλασιασμό των οργανισμών.
c) περιέχουν δεσμούς υψηλής ενέργειας (βιομόρια υψηλής ενέργειας) και αποδίδουν με τον μεταβολισμό τους ενέργεια χρήσιμη για τις ανάγκες του κυττάρου.
d) είναι μακρομόρια στα οποία είναι καταγεγραμμένη η γενετική πληροφορία και μέσω των οποίων υλοποιείται η βιοχημική συμπεριφορά και η μορφή του οργανισμού.
e) σωστά είναι τα A και C.

11. Υπεύθυνα για την αποθήκευση και διαιώνιση της γενετικής πληροφορίας, καθώς και για τις μεταλλάξεις σε έναν οργανισμό είναι:
a) οι πρωτεΐνες και τα αμινοξέα.
b) τα δομικά στοιχεία του DNA.
c) τα δομικά στοιχεία του RNA.
d) τα ιχνοστοιχεία.
e) τίποτα από τα παραπάνω.

12. Στα ευκαρυωτικά κύτταρα το DNA βρίσκεται
a) στα μιτοχόνδρια και τους χλωροπλάστες κατανεμημένο στα χρωμοσώματα.
b) στο κυτταρόπλασμα κατανεμημένο στα χρωμοσώματα.
c) στον πυρήνα κατανεμημένο στα χρωμοσώματα.
d) στο κυτταρόπλασμα με τη μορφή ενός μεγάλου κυκλικού δίκλωνου μορίου.
e) σε τίποτα από τα παραπάνω.

13. Το RNA
a) είναι υπεύθυνο για τη μεταγραφή και μετάφραση της γενετικής πληροφορίας.
b) είναι υπεύθυνο για την μεταβίβαση της γενετικής πληροφορίας από γενιά σε γενιά.
c) λειτουργεί σαν δομικό συστατικό των κυττάρων.
d) είναι συνήθως μονόκλωνο.
e) είναι πάντα δίκλωνο.

14. Το RNA είναι:
a) πάντα μονόκλωνο.
b) μονόκλωνο, με εξαίρεση κάποιους ιούς.
c) πάντα δίκλωνο.
d) δίκλωνο, με εξαίρεση κάποιους ιούς.
e) δίκλωνο, με εξαίρεση κάποιους ευκαρυωτικούς μικροοργανισμούς.

15. Το DNA είναι:
a) πάντα μονόκλωνο.
b) μονόκλωνο, με εξαίρεση κάποιους ιούς.
c) πάντα κυκλικό.
d) δίκλωνο, με εξαίρεση κάποιους ιούς.
e) δίκλωνο, με εξαίρεση κάποιους ευκαρυωτικούς μικροοργανισμούς.

16. Υπάρχουν διάφορα είδη RNA ανάλογα με τη λειτουργία τους. Το mRNA:
a) περιέχει όλες τις πρόδρομες μορφές του RNA.
b) μεταφέρει πληροφορία για τη σύνθεση πρωτεϊνών από το DNA του πυρήνα στα ριβοσώματα του κυτταροπλάσματος.
c) μεταφέρει αμινοξέα στα ριβοσώματα προκειμένου να ενσωματωθούν στις πρωτεΐνες.
d) βρίσκεται στα ριβοσώματα που συνθέτουν τις πρωτεΐνες.
e) τα A και C είναι σωστά.

17. Το DNA υπάρχει
a) σε όλα τα οργανίδια του κυττάρου.
b) στον πυρήνα και στο κυτταρόπλασμα των κυττάρων.
c) στο κυτταρόπλασμα του κυττάρου, στα μιτοχόνδρια και στους χλωροπλάστες.
d) στον πυρήνα του κυττάρου, στα μιτοχόνδρια και στους χλωροπλάστες.
e) σε τίποτα από τα παραπάνω.

18. Τα μονομερή των νουκλεϊνικών οξέων είναι:
a) οι αζωτούχες βάσεις.
b) τα νουκλεοτίδια.
c) τα αμινοξέα.
d) τα σάκχαρα.
e) τίποτα από τα παραπάνω.

19. Τα νουκλεοτίδια του DNA προέρχονται από τη σύνδεση.
a) µιας δεσοξυριβόζης, ενός φωσφορικού οξέος και µιας οργανικής αζωτούχου βάσης.
b) µιας σακχαρόζης, ενός φωσφορικού οξέος και µιας οργανικής αζωτούχου βάσης.
c) µιας δεσοξυριβόζης, ενός φωσφορικού οξέος και µιας ουρακίλης.
d) του ATP, ενός φωσφορικού οξέος και µιας οργανικής αζωτούχου βάσης.
e) πολλών μορίων οργανικών αζωτούχων βάσεων.

20. Το αγγελιοφόρο RNA
a) περιέχει στο µόριο του θυµίνη.
b) περιέχει στο µόριο του δεσοξυριβόζη.
c) περιέχει δύο κλώνους νουκλεοτιδίων.
d) µεταφέρει τη γενετική πληροφορία από το DNA στα ριβοσώµατα.
e) είναι πάντα δίκλωνο.

21. Το DNA διαφέρει από το RNA διότι
a) εντοπίζεται σε όλα τα κυτταρικά οργανίδια.
b) τα νουκλεοτίδια του περιέχουν τον υδατάνθρακα µαλτόζη.
c) αποτελείται από δύο κλώνους νουκλεοτιδίων.
d) µετακινείται ελεύθερα από τον πυρήνα προς το κυτταρόπλασµα.
e) είναι πάντα μονόκλωνο.

22. Στο DNA δεν υπάρχει
a) αδενίνη
b) γουανίνη.
c) κυτοσίνη.
d) ουρακίλη.
e) θυμίνη και ουρακίλη.

23. Το µόριο του DNA
a) µεταφέρει τις γενετικές πληροφορίες.
b) συνδέεται µε τις πρωτεΐνες
c) είναι διαφορετικό σε κάθε οργανισµό
d) είναι αµετάβλητο από γενεά σε γενεά
e) τα A, C και D είναι σωστά.

24. Τα νουκλεοτίδια του RNA δεν περιέχουν την αζωτούχο βάση.
a) αδενίνη.
b) θυμίνη.
c) κυτοσίνη.
d) ουρακίλη.
e) θυμίνη και ουρακίλη.

25. Το µοντέλο της δοµής του DNA ονοµάζεται:
a) τεταρτοταγής δομή.
b) β-έλασμα.
c) α-έλικα.
d) διπλή έλικα.
e) τίποτα από τα παραπάνω.

26. Οι δύο κλώνοι του DNA συγκρατούνται µε δεσµούς
a) υδρογόνου μεταξύ των συμπληρωματικών βάσεων.
b) υδρογόνου μεταξύ των μορίων της δεσοξυριβόζης.
c) φωσφοδιεστερικούς.
d) ομοιοπολικούς πεπτιδικούς.
e) ομοιοπολικούς.

27. Το t-RNA
a) αποτελεί δομικό συστατικό των ριβοσωμάτων.
b) μεταφέρει αμινοξέα από το κυτταρόπλασμα στα ριβοσώματα.
c) μεταφέρει γενετικές πληροφορίες από το DNA στα ριβοσώματα
d) είναι γενετικό υλικό ορισμένων ιών.
e) δεν υπάρχει στα κύτταρα των μικροοργανισμών.

28. Ποιό από τα παρακάτω είναι συστατικό των ριβοσωμάτων;
a) m-RNA
b) t-RNA
c) r-RNA
d) m-RNA και t-RNA
e) m-RNA και r-RNA

29. Ποιά από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή;
a) Στο RNA συμπληρωματικές είναι οι βάσεις αδενίνη-θυμίνη και γουανίνη-κυτοσίνη.
b) Τα πολυπεπτίδια είναι μονομερή των νουκλεϊκών οξέων DNA και RNA.
c) Μία από τις διαπιστώσεις των Watson και Crick ήταν ότι στο μόριο του DNA ο σκελετός σακχάρου-φωσφορικού οξέος βρίσκεται στο εξωτερικό της διπλής έλικας και οι αζωτούχες βάσεις στο εσωτερικό της.
d) Κάθε μόριο tRNA μπορεί και μεταφέρει δύο ή τρία διαφορετικά είδη αμινοξέων.
e) Στο μόριο του RNA οι βάσεις είναι η αδενίνη, η θυμίνη, η κυτοσίνη και η γουανίνη, ενώ το σάκχαρο είναι η δεσοξυριβόζη.

30. Όλα τα νουκλεϊκά οξέα
a) Είναι πολυμερή των νουκλεοτιδίων.
b) Είναι πολυμερή αζωτούχων βάσεων.
c) Αποτελούνται από διπλή έλικα.
d) Αποτελούνται από μονή έλικα.
e) Περιέχουν δεσοξυριβόζη.

31. Οι ομοιοπολικοί δεσμοί ανάμεσα στα νουκλεοτίδια του DNA ονομάζονται:
a) Πεπτιδικοί.
b) Φωσφοδιεστερικοί.
c) Γλυκοσιδικοί.
d) Υδρογόνου.
e) Εστερικοί.

32. Πόσα διαφορετικά σάκχαρα συμμετέχουν στη δομή των νουκλεϊνικών οξέων;
a) 2
b) 3
c) 4
d) 5
e) 8

33. Αν σε ένα μόριο A+C/T+G = 0.5, τότε
a) πρόκειται οπωσδήποτε για μονόκλωνο DNA.
b) πρόκειται οπωσδήποτε για δίκλωνο DNA.
c) πρόκειται οπωσδήποτε για δίκλωνο RNA.
d) πρόκειται οπωσδήποτε για μονόκλωνο RNA.
e) καμία από τις παραπάνω απαντήσεις δεν είναι σωστές.

34. Αν σε ένα μόριο A+C/U+G = 1, τότε
a) πρόκειται οπωσδήποτε για μονόκλωνο DNA.
b) πρόκειται οπωσδήποτε για δίκλωνο DNA.
c) πρόκειται οπωσδήποτε για δίκλωνο RNA.
d) πρόκειται οπωσδήποτε για μονόκλωνο RNA.
e) καμία από τις παραπάνω απαντήσεις δεν είναι σωστές.

35. Ποια είναι τα ζεύγη των συµπληρωµατικών βάσεων του DNA;
a) A-G ... T-G
b) A-C ... T-G
c) A-U ... C-G
d) A-T ... G-C
e) A-U ... Τ-G

36. Μεταξύ αδενίνης και θυμίνης σχηματίζονται:
a) δύο δεσμοί υδρογόνου.
b) τρεις δεσμοί υδρογόνου.
c) τρεις φωσφοδιεστερικοί δεσμοί.
d) δύο πεπτιδικοί δεσμοί.
e) τρεις δισουλφιδικοί δεσμοί.

37. Μεταξύ αδενίνης και θυμίνης σχηματίζονται τρεις δεσμοί υδογόνου.
a) Σωστό.
b) Λάθος.

38. Το DNA είναι πάντα μονόκλωνο.
a) Σωστό.
b) Λάθος.

39. Το DNA ενός είδους διαφέρει από αυτό των άλλων ειδών
a) στα σάκχαρα.
b) στις φωσφορικές οµάδες.
c) στην αλληλουχία των αζωτούχων οργανικών βάσεων.
d) στις αζωτούχες βάσεις.
e) σε όλα τα παραπάνω.

40. Σε ένα ζωϊκό κύτταρο RNA συναντάμε μόνο στον πυρήνα του κυττάρου και στα μιτοχόνδρια.
a) Σωστό.
b) Λάθος.

41. Ο δεσμός που ενώνει τα μονομερή κατά το σχηματισμό μιας αλυσίδας DNA είναι:
a) ετεροπολικός.
b) ομοιοπολικός.
c) δεσμός υδρογόνου.
d) δισουλφιδικός.
e) πεπτιδικός.

42. Κατά την ανάλυση της νουκλεοτιδικής σύστασης ενός μορίου DNA, ποιο από τα παρακάτω ισχύει:
a) A=G και C=T
b) A+C=G+T
c) A=T=G=C
d) A+T= G+C
e) τίποτα από τα παραπάνω.

43. Σε ένα σπουδαστή ζητήθηκε να προσδιορίσει την ταυτότητα ενός άγνωστου μορίου νουκλεϊκού οξέος ως DNA ή RNA. Το ισχυρότερο από τα παρακάτω χαρακτηριστικά που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πιστοποίηση του άγνωστου μορίου ως DNA είναι;
a) Η παρουσία φωσφορικής ομάδας και σακχάρου.
b) Η παρουσία Γουανίνης.
c) Η παρουσία Θυμίνης.
d) Η παρουσία Αδενίνης και  Κυτοσίνης.
e) Το μοριακό του βάρος.

44. Το φαινόμενο της μετουσίωσης παρατηρείται μόνο στα νουκλεϊνικά οξέα.
a) Σωστό.
b) Λάθος.

45. Ένα δίκλωνο μόριο DNA αποτελείται από 80.000 νουκλεοτίδια, από τα οποία 15.000 περιέχουν την αζωτούχο βάση αδενίνη (Α). Πόσα νουκλεοτίδια πειέχουν την αζωτούχο βάση γουανίνη;
a) 15.000
b) 20.000
c) 25.000
d) 30.000
e) 40.000

46. Μονόκλωνο RNA, δεν περιέχει θυμίνη και οι συμπληρωματικές βάσεις Α,U και C,G βρίσκονται σε ίσες ποσότητες.
a) Σωστό.
b) Λάθος.

47. Ένα δείγμα γενετικού υλικού έχει Τ+G = 60%. Το δείγμα αυτό είναι πιθανότερο να προέρχεται από
a) έναν ιό με μονόκλωνο RNA.
b) ένα προκαρυωτικό κύτταρο.
c) έναν ιό με δίκλωνο DNA.
d) έναν ιό με μονόκλωνο DNA.
e) τα A και D είναι σωστά.

48. Ένα από τα νουκλεοτίδια που συναντάμε στο mRNA έχει σύσταση:
a) Ουρακίλη - δεσοξυριβόζη - φωσφορικό οξύ.
b) Θυμίνη - ριβόζη – φωσφορικό οξύ.
c) Κυτοσίνη –δεσοξυριβόζη - φωσφορικό οξύ.
d) Αδενίνη - ριβόζη - φωσφορικό οξύ.
e) Ουρακίλη - δεσοξυριβόζη - φωσφορικό οξύ.

49. Ο αριθμός των βάσεων γουανίνης σ' ένα μόριο mRNA:
a) είναι ίσος με τον αριθμό των βάσεων αδενίνης.
b) είναι ίσος με τον αριθμό των βάσεων ουρακίλης.
c) είναι ίσος με τον αριθμό των βάσεων κυτοσίνης.
d) είναι διπλάσιος από τον αριθμό των βάσεων ουρακίλης.
e) δεν μπορούμε να γνωρίζουμε.

50. Ένα κυκλικό δίκλωνο μόριο DNA που αποτελείται από 1000 ζεύγη αζωτούχων βάσεων πειέχει
a) 500 φωσφοδιεστερικούς δεσμούς.
b) 999 φωσφοδιεστερικούς δεσμούς.
c) 1000 φωσφοδιεστερικούς δεσμούς.
d) 1998 φωσφοδιεστερικούς δεσμούς.
e) 2000 φωσφοδιεστερικούς δεσμούς.----------απαντήσεις----------

1. (a)
2. (d)
3. (c) (d)
4. (c)
5. (a)
6. (c)
7. (c)
8. (c)
9. (c)
10. (d)
11. (b)
12. (c)
13. (d)
14. (b)
15. (d)
16. (b)
17. (d)
18. (b)
19. (a)
20. (d)
21. (c)
22. (d)
23. (e)
24. (b)
25. (d)
26. (a)
27. (b)
28. (c)
29. (c)
30. (a)
31. (b)
32. (a)
33. (a)
34. (c)
35. (d)
36. (a)
37. (a)
38. (b)
39. (c)
40. (b)
41. (b)
42. (b)
43. (c)
44. (b)
45. (c)
46. (b)
47. (d)
48. (d)
49. (e)
50. (e)