ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ - ΝΕΟ (ΓΕΝΑΡΗΣ 2017)

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤ. ΣΠΟΥΔΩΝΘΕΜΑ 1 ο
Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό καθεμιάς απο τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις 1 έως 5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση , η οποία συμπληρώνει σωστά την ημιτελή πρόταση.
1. Ο σταθερός σκελετός της διπλής έλικας του DNA
α) αποτελείται από επαναλαμβανόμενα μόρια αζωτούχων βάσεων
β) αποτελείται από φωσφωρικές ομάδες και δεσοξυριβόζη
γ) είναι υδρόφοβος
δ) αποτελείται από μόρια που συνδέονται μεταξύ τους με υδρογονικό δεσμό. (KEE)
2. Τα χρωμοσώματα είναι ορατά με το οπτικό μικροσκόπιο
α) στον πυρήνα όλων των κυττάρων
β) μόνο κατά τη διάρκεια της μεσόφασης
γ) μόνο στον πυρήνα των γαμετών
δ) κατά τη διάρκεια της κυτταρικής διαίρεσης. (KEE)
3. Ο καρυότυπος των ανδρών διαφέρει από αυτόν των γυναικών
α) στον αριθμό των χρωμοσωμάτων
β) σε ένα μόνο χρωμόσωμα
γ) σε ένα ζεύγος χρωμοσωμάτων
δ) στη μορφή όλων των χρωμοσωμάτων. (KEE)
4. Τα φυλετικά χρωμοσώματα του ανθρώπου βρίσκονται:
α) μόνο στα μυϊκά κύτταρα
β) μόνο στα γεννητικά κύτταρα
γ) σε όλα τα κύτταρα.
δ) μόνο στα ηπατικά κύτταρα. (εξετάσεις 2003)
5. Οι ιοί περιέχουν ένα μόνο είδος νουκλεϊκού οξέος, το οποίο μπορεί να είναι DNA ή RNA. To DNA των ιών
α) είναι γραμμικό δίκλωνο.
β) είναι μονόκλωνο.
γ) είναι κυκλικό.
δ) μπορεί να είναι μονόκλωνο ή δίκλωνο, γραμμικό ή κυκλικό.
Μονάδες 5*5=25
ΘΕΜΑ 2 ο
1. Να περιγράψετε το πείραμα με το οποίο επιβεβαιώθηκε οριστικά ότι το DNA είναι το γενετικό υλικό. (εξετάσεις 2009) Μονάδες 7
2. Γιατί οι χλωροπλάστες και τα μιτοχόνδρια χαρακτηρίζονται ως ημιαυτόνομα οργανίδια;
Μονάδες 8
3. Τα πλασμίδια είναι μικρά κυκλικά DNA που ανήκουν στα βακτήρια.
α. Να γράψετε δύο σημαντικά γονίδια που εντοπίζονται στα πλασμίδια.
β. Να εξηγήστε από τι εξαρτάται η ικανότητα των πλασμιδίων να μετασχηματίζουν τα βακτήρια στα οποία εισέρχονται. (ΚΕΕ)
Μονάδες 10
ΘΕΜΑ 3 ο
Στην εικόνα παρουσιάζεται ο καρυότυπος φυσιολογικού ανθρώπου, στον οποίο έχει προστεθεί απεικόνιση του 1ου χρωμοσώματος (χρώση Giemsa).
1. Ποιο στοιχείο αυτού του καρυότυπου θα σας βοηθήσει να συμπεράνετε ότι ανήκει σε άνδρα ή σε γυναίκα;
Μονάδες 6
2. Για να επιτευχθεί η απεικόνιση των χρωμοσωμάτων σε αυτόν τον καρυότυπο, σε ποια φάση της κυτταρικής ζωής τους, πρέπει να είναι τα κύτταρα; Μονάδες 6
3. Τι είναι το κεντρομερίδιο και τι οι αδελφές χρωματίδες; Μονάδες 6
4. Σε τι διαφέρει το γενετικό υλικό των σωματικών κυττάρων από εκείνο των γεννητικών κυττάρων; Μονάδες 7
ΘΕΜΑ 4 ο
1. Να περιγράψετε το σχηματισμό μιας πολυνουκλεοτιδικής αλυσίδας, με προσανατολισμό 5΄→3΄.
(εξετάσεις 2003) Μονάδες 6
2. Να εξηγήσετε τι σημαίνει ότι οι δύο πολυνουκλεοτιδικές αλυσίδες του DNA είναι συμπληρωματικές και γιατί οι δύο πολυνουκλεοτιδικές αλυσίδες του DNA χαρακτηρίζονται αντιπαράλληλες και όχι παράλληλες. Μονάδες 8
3. To DNA αποτελεί το γενετικό υλικό όλων των κυττάρων και των περισσότερων ιών. Κάποιοι ιοί έχουν ως γενετικό υλικό RNA (RNA-ιοί). Να περιγράψετε συνοπτικά τις λειτουργίες του γενετικού υλικού. Μονάδες 6
4. Σε ένα μόριο DNA ευκαρυωτικού κυττάρου που περιέχει 200 ζεύγη αζωτούχων βάσεων η αδενίνη αποτελεί το 20% των αζωτούχων βάσεών του. Πόσοι δεσμοί υδρογόνου έχουν αναπτυχθεί μεταξύ των συμπληρωματικών αλυσίδων στο παραπάνω μόριο DNA; Μονάδες 5
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Τι αλλάζει στις εκδρομές και μετακινήσεις των μαθητών Β/θμιαςΜε απόφαση του Υπουργού Παιδείας τροποποιήθηκε
η υπ’ αριθ. 129287/Γ2/10-11-2011  (ΦΕΚ 2769 Β’) υπουργικής απόφασης με θέμα «Εκδρομές-Μετακινήσεις μαθητών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας». Συγκεκριμένα:
α) Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως  ακολούθως:
«Πραγματοποιείται μία (1) πολυήμερη εκδρομή από  τους μαθητές της τελευταίας τάξης των Γενικών (ΓΕ.Λ.) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) στο εσωτερικό της χώρας ή σε χώρα του εξωτερικού, κατά το χρονικό διάστημα από 15 Οκτωβρίου έως 19 Δεκεμβρίου (ημέρα επιστροφής) και από 1 Φεβρουαρίου έως και δέκα (10) ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων, η οποία έχει διάρκεια συνολικά μέχρι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. Η εκδρομή αυτή, ανάλογα με τη χιλιομετρική απόσταση από τον τόπο προορισμού και τον τρόπο μετακίνησης των μαθητών, μπορεί να έχει διάρκεια έως επτά (7) ημέρες, εάν συμπεριληφθούν έως δύο (2) αργίες, κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του Συλλόγου των Διδασκόντων Καθηγητών. Κατ’ εξαίρεση, στην περίπτωση που η εκδρομή έχει διάρκεια πέντε (5) εργάσιμες ημέρες δεν συνυπολογίζονται οι διανυκτερεύσεις κατά τη διάρκεια της μετακίνησής τους με πλοία, όταν αυτά εκτελούν αποκλειστικά και μόνο βραδινά δρομολόγια.». 
β) Το άρθρο 3 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 3 Εκπαιδευτικές επισκέψεις 
Ι. Στο πλαίσιο εγκεκριμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων (προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αγωγής υγείας, πολιτιστικών θεμάτων και αγωγής σταδιοδρομίας) πραγματοποιούνται έως δύο (2) εκπαιδευτικές επισκέψεις στο εσωτερικό ή σε Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) διάρκειας έως δύο (2) εργάσιμων ημερών ή έως τεσσάρων (4) ημερών, εάν συμπεριληφθούν έως δύο (2) αργίες, οποτεδήποτε μέσα στο διδακτικό έτος και μέχρι 10 ημέρες πριν τη λήξη των μαθημάτων. Στις ημέρες μετακίνησης δεν συνυπολογίζονται οι διανυκτερεύσεις κατά τη διάρκεια της μετακίνησης των μαθητών με πλοία, στην περίπτωση που αυτά εκτελούν αποκλειστικά και μόνο βραδινά δρομολόγια. Οι παραπάνω εκπαιδευτικές επισκέψεις αφορούν τη συγκεκριμένη ομάδα μαθητών – εκπαιδευτικών οι οποίοι υλοποιούν το πρόγραμμα και πρέπει να συμμετέχει τουλάχιστον το 70% των μαθητών που υλοποιούν το πρόγραμμα. Οι εν λόγω επισκέψεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις κατ’ έτος οδηγίες του ΥΠΠΕΘ. Στις μετακινήσεις της παρούσας παραγράφου δεν συμπεριλαμβάνεται η ολιγόωρη μετακίνηση της ομάδας για τη συμμετοχή κατά την ημέρα παρουσίασης των προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων στο τέλος της σχολικής χρονιάς. II. Εκπαιδευτικές επισκέψεις στο πλαίσιο του Αναλυτικού Προγράμματος
Μπορεί να πραγματοποιείται στο εσωτερικό μία (1) εκπαιδευτική επίσκεψη ανά τάξη Γυμνασίου, Α’, Β’ και Γ’ τάξη Γενικού Λυκείου και Α’ τάξη Επαγγελματικού Λυκείου ή έως δύο (2) ανά τάξη, τομέα, ειδικότητα ή τμήμα ειδικότητας Β’ και Γ’ ΕΠΑΛ διάρκειας έως δύο (2) εργάσιμων ημερών ή έως τεσσάρων (4) ημερών, εάν συμπεριληφθούν έως δύο (2) αργίες στο πλαίσιο των διδακτικών στόχων του Αναλυτικού Προγράμματος. Στις ημέρες μετακίνησης δεν συνυπολογίζονται οι διανυκτερεύσεις κατά τη διάρκεια της μετακίνησης των μαθητών με πλοία, στην περίπτωση που αυτά εκτελούν αποκλειστικά και μόνο βραδινά δρομολόγια. Το πρόγραμμα των εκπαιδευτικών επισκέψεων μπορεί να είναι διαθεματικό και να συνδέεται με συγκεκριμένους διδακτικούς στόχους και διδακτικές ενότητες περισσότερων του ενός μαθημάτων. Πραγματοποιούνται μέσα στο διδακτικό έτος και μέχρι 10 ημέρες πριν τη λήξη των μαθημάτων και πρέπει να συμμετέχει τουλάχιστον το 70% των φοιτούντων μαθητών της τάξης, του τομέα, της ειδικότητας ή του τμήματος ειδικότητας.»
 γ) Η παράγραφος γ του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
«Οι επισκέψεις στο Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, ανάλογα με την απόσταση, μπορεί να συμπεριλαμβάνουν έως δύο (2) διανυκτερεύσεις, ενώ για τη νησιωτική Ελλάδα και τις ακριτικές-παραμεθόριες περιοχές έως τρεις (3) διανυκτερεύσεις. Στις ημέρες μετακίνησης δεν συνυπολογίζεται η μία διανυκτέρευση κατά τη διάρκεια της μετακίνησης των μαθητών με πλοία, στην περίπτωση που αυτά εκτελούν αποκλειστικά και μόνο βραδινά δρομολόγια. Οι επισκέψεις στη Βουλή των Ελλήνων πραγματοποιούνται από την έναρξη του διδακτικού έτους έως και δέκα (10) ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων.»
δ) Μετά το άρθρο 7 προστίθεται άρθρο 8 και τα υπόλοιπα άρθρα αναριθμούνται ανάλογα:
«Άρθρο 8 Συμμετοχή μαθητών σε διαγωνισμούς, μαθητικά συνέδρια, ημερίδες και λοιπές εκδηλώσεις 
1. Προβλέπεται η μετακίνηση στο εσωτερικό συγκεκριμένων μαθητών κατά τις εργάσιμες ημέρες, το Σάββατο ή/και την Κυριακή για συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς ή εκδηλώσεις (μαθητικά συνέδρια, ημερίδες, προγράμματα, διασχολικές συνεργασίες κ.λπ.) που είναι εγκεκριμένες από εκπαιδευτική αρχή και οργανώνονται από ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα, επιστημονικές ενώσεις ή φορείς του εσωτερικού ή του εξωτερικού και σκοπό έχουν την προβολή του εκπαιδευτικού έργου και τη διάχυση των καλών πρακτικών του. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγματοποίηση της μετακίνησης είναι ότι δεν διαταράσσεται η ομαλή λειτουργία της σχολικής μονάδας.
2. Για τη μετακίνηση των μαθητών απαιτείται οπωσδήποτε έγγραφη συναίνεση του γονέα ή κηδεμόνα και απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, στην οποία περιγράφεται επακριβώς η δράση στην οποία συμμετέχουν οι μαθητές και τεκμηριώνονται οι λόγοι συμμετοχής των μαθητών και των συνοδών εκπαιδευτικών. Τους μαθητές συνοδεύουν εκπαιδευτικοί κατ’ αναλογία που δεν θα καταστρατηγεί τα προβλεπόμενα για μετακινήσεις μαθητών. Στη μετακίνηση των μαθητών για τους σκοπούς του άρθρου αυτού μπορούν να συμμετάσχουν, με δική τους δαπάνη και εφόσον το επιθυμούν, οι γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών που συμμετέχουν, με τη σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων. 
3. Σε περίπτωση που η ομάδα του σχολείου είναι ολιγομελής (έως δέκα μαθητές), δύναται να δημιουργηθούν συνεργασίες σχολείων της ίδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, εφόσον συμμετέχουν στην ίδια δράση, προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνηση τους σε εκδηλώσεις όπως περιγράφονται στην πρώτη παράγραφο του παρόντος άρθρου. 
4. Επιτρέπεται η συγκρότηση διασχολικής ομάδας από μαθητές σχολείων διαφορετικών Δ/νσεων Εκπ/σης όταν αυτή είναι ολιγομελής (έως δέκα μαθητές), προκειμένου να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς ή εκδηλώσεις που περιγράφονται στην πρώτη παράγραφο του παρόντος άρθρου.».
ε) Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης ii της παραγράφου 1 του άρθρου 10 (11 με την αναρίθμηση) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Βεβαίωση του Διευθυντή του σχολείου ότι καλύπτεται ο προβλεπόμενος αριθμός συμμετοχής των μαθητών (για τις περιπτώσεις των άρθρων 2, 3, 4, και 7 της παρούσας), βάσει των υπεύθυνων δηλώσεων των γονέων/κηδεμόνων τους.» 
στ) Η περίπτωση iii της παραγράφου 1 του άρθρου 10 (11 με την αναρίθμηση) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Ειδικά για τις επισκέψεις του άρθρου 7 απαιτούνται ακόμα: 
α) Ηλεκτρονική επιβεβαίωση της αίτησης του σχολείου από το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, στην οποία αναγράφεται η ονομασία του σχολείου, η ημέρα και η ώρα της επίσκεψης και ο αριθμός των προσκαλούμενων μαθητών, β) Ετήσια έγκριση του προγράμματος των επισκέψεων στο Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων και της μετακίνησης των σχολείων από τον Γενικό Γραμματέα του ΥΠ.Π.Ε.Θ.». Κατά τα λοιπά ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις της με αριθ. πρ. 129287/Γ2/10-11-2011 (ΦΕΚ 2769 Β’) υπουργικής απόφασης.